APFEIU
     
 

Home  |  Korean  |  English   

 
 

 


APFEIU
http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/VanHoa-XaHoi/2011/10/0B28E7822B1A7C24/
[The World & Vietnam Report] 2011-09-30 'Mắt xích của phát triển bền vững 짤짖ể tránh thảm họa'

[The World & Vietnam Report] 2011-09-30

횁짝쨍챰:'Mắt xích của phát triển bền vững 짤짖ể tránh thảm họa'

짹창쨩챌쨀쨩쩔챘
쨍쨉횇짤: http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/VanHoa-XaHoi/2011/10/0B28E7822B1A7C24/


-->

[횁쨋쩌짹횕쨘쨍] 2011-09-20 '[횉횄쨋처횣] 2011 쩐횈쩍횄쩐횈횇횂횈챵쩐챌 쨍횇쩍쨘쨔횑쨉챨쩐챤쩔횒 짹쨔횁짝횑횉횠짹쨀째 횈첨쨌쨀'